Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

Registratie Voorwaarden & Regels

Om verder te kunnen gaan, moet je instemmen met het volgende:


Forum Voorwaarden & Regels


De volgende regels zijn van toepassing voor alle bezoekers van dit
forum1. Het is niet toegestaan berichten te posten waarvan de inhoud aanzet tot
overtreding van of in strijd is met wettelijke bepalingen en/of de "Wet wapens
en munitie" of waar de inhoud aanzet tot geweld of tot discriminatie in het
algemeen.1.1 Jagen

Jagen met luchtbuksen is in Nederland en België verboden. Posts over het
schieten op dieren worden absoluut niet getolereerd, of het nou om stropen
(want het is illegaal, dus geen jagen) of uitroeien van ongedierte gaat.

2. Het is niet toegestaan om als een en dezelfde persoon onder verschillende
namen te registreren en/of berichten te plaatsen. Mocht dit toch geconstateerd
worden door een van de beheerders van dit forum dan kan/zal actie ondernomen
worden zoals beschreven in punt 4.

3. Berichten in de daarvoor aangewezen rubrieken dienen inhoudelijk te voldoen
aan lucht-, gas-, en veerdrukwapens (of aanverwante artikelen en/of
onderwerpen) die vallen onder categorie IV van de nederlandse wapen wet (zie
onder) tenzij anders aangegeven.

4. O.a in het geval dat berichten in strijd zijn met de forum regels hebben
administrators en/of moderators het recht bepaalde berichten te editeren en of
in te korten of zelfs te verwijderen zonder enige toestemming. Ook kunnen zij
bepaalde gebruikers de toegang tot het forum ontzeggen of d.m.v het
waarschuwingssysteem een waarschuwing toekennen.

5. Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
berichten van gebruikers. Ook is het gebruik van deze site geheel op eigen
risico en is het beheer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt
door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie komende vanaf deze
site.

6. Redenen waarom een post ook aangepast en/of verwijderd kan én mag worden:

* Spam
* Illegale inhoud (copyright schending, andermans berichten overnemen zonder bronvermelding, strafbare zaken)
* Herhaaldelijk hetzelfde posten
* Verbaal geweld (waaronder discriminatie, racisme, (uit)schelden en/of vloeken)
* Gebrek aan respect (andermans mening respecteren)


Voorts verwachten wij van onze bezoekers dat ze niet op zoek gaan naar de
grenzen van deze regels. Het is namelijk onmogelijk om alle denkbare excessen
vooraf in regels op te nemen. We hebben er vertrouwen in dat bovenstaande
huisregels de sfeer op Luchtbuks.net ten goede komen. Het forumbeheer behoudt
zich het recht om ook op andere gronden berichten te verwijderen indien dit
noodzakelijk wordt geacht.
----

12. Vrijstelling voor wapens van categorie IV


Artikel 26
1. Van het verbod in artikel 26, vijfde lid, van de wet wordt vrijstelling
verleend voor het voorhanden hebben van degens, lucht-, gas-, en veerdrukwapens
van categorie IV, alsmede van kruisbogen, aan personen die de leeftijd van 18
jaar nog niet hebben bereikt, voor de beoefening van sporten in
verenigingsverband.
2. De vrijstelling ingevolge het eerste lid geldt slechts voor personen die
door middel van een bewijs van lidmaatschap kunnen aantonen lid te zijn van een
vereniging waarbinnen de sportbeoefening met behulp van een of meer van de in
het eerste lid bedoelde voorwerpen plaatsvindt.
3. Voorzover het lucht-, gas- of veerdrukwapens betreft geldt, in afwijking van
het tweede lid, de vrijstelling in het eerste slechts voor:


a. personen die door middel van een bewijs van lidmaatschap kunnen aantonen ten
minste drie maanden lid te zijn van een schietvereniging, zoals bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onder g, van deze regeling;


b. lucht-, gas- en veerdrukwapens die zijn toegelaten in het Schiet- en
wedstrijdreglement van de Koninklijke Nederlandse Schutters Asociatie.


Artikel 27
1. Van het verbod van artikel 31, vierde lid, van de wet wordt vrijstelling
verleend voor het overdragen aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet
hebben bereikt van degens, lucht-, gas-, en veerdrukwapens van categorie IV, en
van kruisbogen, een en ander met het oog op in verenigingsverband beoefende
sporten.
2. De vrijstelling ingevolge het eerste lid geldt voorzover het lucht-, gas-,
of veerdrukwapens betreft uitsluitend indien:


a. de persoon aan wie de in het eerste lid bedoelde voorwerpen worden
overgedragen een verklaring, die niet ouder is dan veertien dagen, van het
bestuur van de vereniging overlegt, waaruit blijkt dat hij tenminste 3 maanden
lid is van een schietvereniging, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder
g, van deze regeling;


b. het betreft lucht-, gas- en veerdrukwapens die zijn toegelaten in het
Schiet- en wedstrijdreglement van de Koninklijke Nederlandse Schutters
Asociatie; en


c. de onder a bedoelde verklaring door degene die het wapen overdraagt in
ontvangst wordt genomen, welke verklaring, nadat de datum van overdracht daarop
door hem is aangetekend, tenminste vijf jaar na de overdracht van het wapen
wordt bewaard.
3. Buiten het geval bedoeld in het tweede lid geldt de vrijstelling in het
eerste lid slechts indien:


a. de persoon aan wie de in het eerste lid bedoelde voorwerpen worden
overgedragen een verklaring, die niet ouder is dan veertien dagen, van het
bestuur van de vereniging overlegt waaruit blijkt dat:


1° die vereniging de serieuze sportbeoefening met een of meer van het over te
dragen voorwerp tot doel heeft; en


2° de in het eerste lid bedoelde persoon lid is van die vereniging; en


b. de onder a bedoelde verklaring door degene die het wapen overdraagt in
ontvangst wordt genomen, welke verklaring, nadat de datum van overdracht daarop
door hem is aangetekend, tenminste vijf jaar na de overdracht van het wapen
wordt bewaard.


Artikel 28
1. Van het verbod in artikel 27, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling
verleend voor het dragen van degens, lucht-, gas-, en veerdrukwapens van
categorie IV, alsmede van kruisbogen op voor het publiek toegankelijke
plaatsen, met uitzondering van de openbare weg.
2. De vrijstelling ingevolge het eerste lid geldt uitsluitend:


a. voor personen die bevoegd zijn de wapens voorhanden te hebben;


b. voor de beoefening van sporten in verenigingsverband ten behoeve waarvan
voorafgaande schriftelijke toestemming door de korpschef is verleend, welke
toestemming wordt onthouden of ingetrokken indien geen redelijke maatregelen
ter voorkoming van letsel en schade zijn getroffen, dan wel indien misbruik is
te vrezen;


c. gedurende de tijden waarop het sportevenement plaatsvindt;


d. op het terrein van het evenement in de onmiddellijke nabijheid van de plaats
waar de sport daadwerkelijk wordt beoefend.


Artikel 29
Van het verbod van artikel 27, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling
verleend voor het dragen lucht-, gas- en veerdrukwapens van categorie IV aan
personen aan wie deze overeenkomstig artikel 15 of artikel 16 van deze regeling
ter beschikking worden gesteld. Artikel 15, tweede lid, onder b en c, en
artikel 16, tweede lid, onder b en c, van deze regeling zijn van
overeenkomstige toepassing.