Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

Pagina 1 van 1
  • Je kunt geen nieuwe topic starten
  • Dit topic is gesloten

Regels Voor De Rubriek Te Koop / Gevraagd

#1 Gebruiker is offline   Sjoerd Icoon

  • Administrator
  • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
  • Groep: Root
  • Posts: 3084
  • Lid geworden: 02-juni 03
  • Location:Kerkwijk

Post icoon   Gepost 23 september 2003 - 14:41

Om een hoop zinloze discussies, forumvervuiling e.d te voorkomen volgen hier een aantal regels waaraan de advertenties en reacties hierop dienen te voldoen:

Luchtbuks.net heeft een prima werkend verkoopapparaat. Het is gratis en iedereen, nou ja bijna iedereen*, kan er gebruik van maken. Er zijn echter wel bepaalde regels waar men zich aan zal moeten houden.

We eisen dat verkopers zich net zo stijlvol en met evenveel klasse gedragen als Luchtbuks.net. En dat is niet vrijblijvend.
Luchtbuks.net heeft een goede naam en die laten we niet vernachelen door iemand die een loopje neemt met de normale sociale regels. Wanneer je verkooptechnieken er aanleiding toe geven zullen je postrechten ingeperkt gaan worden en je zult geen handel meer kunnen doen via LB.net.

Forumbeheer gaat namelijk niet jouw problemen oplossen. We gaan er wel voor zorgen dat je dezelfde problemen niet nogmaals gaat veroorzaken en daarmee mogelijk de goede naam van het forum in diskrediet zult brengen.

*Professionele en hobbyhandelaren wensen we hier ook niet. Ben je hier hoofdzakelijk om geld te verdienen dan zal dat uiteindelijk leiden tot een aangepast account waarin geen toegang tot de verkoopsectie meer is. Dat u het even weet.


1. Aangeboden/gevraagd artikelen moeten (direct) gerelateerd zijn aan de lucht(buks)schietsport en mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Handel van verlofplichtige zaken of handel waar een erkenning voor nodig is, zijn uit den boze.

2. Geef duidelijk aan wat je aanbied of vraagt, vermeld in de titel & advertentie zoveel mogelijk informatie van het artikel bijvoorbeeld het kaliber, kracht, foto, en de extra accessoires, bij belangrijke missende informatie gaat de adv. tijdelijk op onzichtbaar of sturen we een PB met uitleg en kopie van oude adv.

3. De aanbieder moet in de tekoop altijd een duidelijke prijs vermelden, bij meerprijs of losse verkoop moeten alle aangeboden artikelen geprijsd worden, mist de meerprijs word de opmerking verwijderd, interessepeilingen, voorfinanciering, crowdfunding of per opbod verkopen (TEAB) is hier niet toegestaan doe dat maar op websites zo als Ebay, Tweedehands.net of etc.

4. Het zgn. bumpen van een tekoop of gevraagd advertentie kan maximaal 1x per 24 uur. Bumps alléén door de topicstarter! (BUMP = Bring Up My Post) te vroege toevoegingen, extra foto's, bump's worden zonder PB melding samengevoegd.

5. Het is als verkoper verplicht in uw profiel uw provincie, omgeving of woonplaats te vermelden, alleen "Nederland" of "België" wordt niet geaccepteerd Hier Aanpassen dit is voor de eventuele koper een indicatie of afhalen, testen of bezichtigen een optie is.

6. Het sluiten en opnieuw aanmaken van een advertentie (of tweede adv.) van het zelfde artikel is niet toegestaan, of het is verkocht of trekt te koop in voor minimaal een maand of je je geeft een BUMP na 24 uur (zie tekoop regel Nr 4).

7. Ruil zonder prijs of dubbele advertenties zijn in de tekoop & gevraagd niet toegestaan, zet je adv. HIER neer ruilregels wijken af van de tekoopregels.

8. Discussies/opmerkingen over prijs en/of artikel zal door het forumbeheer worden verwijderd.

9. Openlijk bieden/afdingen/opmerkingen zal door het forumbeheer worden verwijderd of aangepast in €###,- ... regel dat via PB (Persoonlijk Bericht).

10. Heb je opmerkingen, aanvullende informatie of een vraag als niet koper, vraag het via PB aan de verkoper ipv. het te posten in de advertentie, dit om geen onnodige discussie te krijgen in de tekoop.

11. Bij verkoop duikfles (staal) is het verplicht keurdatum of verloopdatum te vermelden in de advertentie, (foto alleen is niet geldig het moet beschreven staan in de advertentie) bij duikfles (kevlar/carbon) is het verplicht de keurdatum en levensduur te vermelden, is de levensduur verlopen wordt de advertentie geweigerd.

12. Bij slecht lopend communicatie gaat de advertentie op onzichtbaar tot dat er weer communicatie mogelijk is. Beantwoord NIET de PB meldingsmails maar ga naar de PB inbox op forum zelf !!!

13. Indien het artikel al verkocht is of u niet geïnteresseerd bent of geen mogelijkheid hebt om het aangeboden artikel te kopen, gelieve u dan te onthouden van commentaar.

14. Feedback niet in de advertentie plaatsen maar in de subgroep Te Koop Feedback

15. Alleen de topic starter/aanbieder kan de advertentie sluiten door "VERKOCHT" te melden.
Advertenties waar 2 maanden niet in gepost is worden door het forumbeheer gesloten
Niet verkocht plaats een nieuwe advertentie of neem contact op met iemand van het forumbeheer.

16. Het is niet toegestaan commerciële advertenties te plaatsen of reclame uitingen te doen door bedrijfsmatige handelaren of daaraan gerelateerde personen. Verkoop van goederen of promotionele activiteiten dienen op eigen kracht te geschieden buiten dit forum. Bij overtreding hiervan kan forumbeheer de gebruiksrechten inperken. Deze regel geldt overigens voor het gehele forum.

17. Advertenties van en voor minderjarigen zijn niet toegestaan, tenzij de artikelen vrij zijn en niet aan leeftijd gebonden zijn.

18. Bij verkoop namens "derden" is het forum lid die de verkoop plaatst verantwoordelijk voor de juiste afhandeling.

19. Buitenlandse advertenties van replica's of ander (in Nederland) verboden spul zijn NIET meer toegestaan. De benchmark die gehanteerd wordt is de Nederlandse wetgeving.

20. De zgn. "interessepeilingen" worden van het forum verwijderd. Verkopen is verkopen, en daar is de Te Koop rubriek voor. Voor verkoop bij opbod (want daar is het vaak een omslachtige poging toe) is er een goeie tweedehands site.

21. Verkopen van meerdere (nieuwe) luchtbuksen of luchtbuks gerelateerde artikelen zijn hier niet toegestaan, de advertentie zal worden verwijderd.

22. Continue verkoop van steeds hetzelfde artikel in een langlopend topic is niet toegestaan, net als het herhaaldelijk verkopen van steeds hetzelfde artikel. Indien nodig alles ter beoordeling en interpretatie van forumbeheer.

23. Advertenties met daarin een verwijzing naar een andere site voor informatie (foto`s) betreffende de advertentie zijn niet toegestaan. Als verkoper mag je best wat werk steken in een advertentie op hèt forum.

Posts die niet aan de bovenstaande regels voldoen, kunnen of worden zonder melding verwijderd. Herhaaldelijke overtreding van deze regels kan inperking van gebruiksrechten betekenen. Dit naast het feit dat het begaan van strafbare feiten dom is, nog dommer als je dit op een publiekelijk forum doet.


Englisch


In order to prevent a lot of wasted discussions, forum pollution and the like, here are a few rules that the advertisements and reactions have to meet:

Luchtbuks.net has a great working sales section. It's free and everyone, well almost everyone *, can use it. There are, however, certain rules that you will have to comply with.

We demand that sellers behave with integrity and with as much class as Luchtbuks.net. Luchtbuks.net has a good reputation and we do want that reputation ruined by someone who takes liberties with the normal social rules. If your sales techniques deem it necessary, your posting rights will be curtailed and you will no longer be able to trade via LB.net.

Forum management is not here to put right any problems you make as a seller. We are here to make sure that you do not cause the same problems again and thus possibly bring the good name of the forum into disrepute.

* We do not want professional and hobby traders here either. If you are mainly here to make money, it will eventually lead to a modified account that no longer has access to the sales section. That must be clearly understood.


1. Offered / requested articles must be (directly) related to the air (buks) shooting sport and may not conflict with Dutch legislation. Trade of leave-obligated business or trade that requires recognition is out of the question.

2. Clearly indicate in the title what you are offering or asking for. State in the advertisement as much information as possible, for example the calibre, power, scope, photo/s, and any extra accessories. Adverts that are missing important information will be made temporarily invisible, while we send a PB with an explanation of the problem and copy of old advert.

3. The provider must always include a clear price in the purchase, with additional price for any extras, or one total price. All items offered must be priced, if any item is missing a price, this means the advert will be removed. Interest surveys, pre-financing, crowdfunding or sale by auction (TEAB) is not allowed here as with the websites Ebay, Tweedehands.net or etc.

4. The so-called bumping of a For Sale or Wanted advertisement can be a maximum of once per 24 hours. Bumps are only allowed by the topic starter! (BUMP = Bring Up My Post) Additional posts, bumps or additional photos, etc by the seller are merged.

5. As a seller, it is mandatory to state your province, surroundings or place of residence in your profile, only "the Netherlands" or "Belgium" is not accepted here. This gives any potential buyer an indication of distance, if collection, testing or viewing is an option.

6. The closing and re-creation of an advertisement (or second adv.) Of the same article is not permitted, whether it is sold or sold for at least a month or you give a BUMP after 24 hours (see text line) No. 4).

7. Exchange without price or duplicate ads are not allowed in the For Sale or Wanted sections. Put your exchange advert HERE, exchange rules differ from selling rules.

8. Discussions / remarks about price and/or articles will be removed by forum management.

9. Open bidding / bargaining / comments etc will be removed or modified by the forum management. These things should be done via PB (Personal Message).

10. Do you have comments or additional information? PB it to the buyer or seller instead of posting in the advertisement, this is to avoid unnecessary discussion and keep the thread tidy.

11. When selling a diving bottle (steel) it is mandatory to mention the inspection date or expiry date in the advertisement. Only a photo is not valid, it must be described in the advertisement. For diving bottle (kevlar / carbon) it is mandatory to mention the inspection date and age, if the lifespan has expired, the advert is refused.

12. In the event of poor communication, the advertisement goes invisible until communication is possible again. Do NOT answer the PB notification emails but go to the PB inbox on forum itself !!!

13. If (as the seller) the item has already been sold or you (as a buyer) are not interested or do not have the opportunity to purchase the offered item, please do not forget to comment.

14. Do not place feedback in the ad but in the subgroup For Sale Feedback

15. Only the topic starter / provider can close the advertisement by reporting "SOLD".
Ads that have seen no posts for 2 months are closed by the forum management
Not sold? Then place a new advertisement or contact someone from the forum management.

16. It is not permitted to place commercial advertisements or to make advertisements by commercial traders or related persons. Sale of goods or promotional activities must take place outside of this forum. If a user is in violation of this, forum management can limit the user rights. This rule also applies to the entire forum.

17. Advertisements by and for minors are not permitted, unless the articles are free and not subject to age.

18. When selling on behalf of "third parties" the forum member who places the sale is responsible for the correct processing.

19. Foreign advertisements of replicas or other items that are prohibited in the Netherlands, are NOT allowed anymore. The benchmark that is used is Dutch legislation.

20. Any so-called "interest surveys" will be removed from the forum. Selling is selling, and that is what the For Sale section for. We do not allow “For sale by auction” because it is often a cumbersome process.

21. Sales of several (new) air guns or air gun related articles are not permitted here, the advertisement will be removed.

22. Continuous sale of the same article in a long-term topic is not allowed, just like repeatedly selling the same article. In all cases the assessment and interpretation of the forum management is final.

23. Advertisements containing a reference to another site for information (photos) concerning the advertisement are not permitted. As a seller, it is up to you to put some work into your advert and ensure everything is on the forum.

Posts that do not meet the above rules may be deleted without notice. Repeated violation of these rules may mean restriction of user rights. This in addition to the fact that committing criminal offenses is stupid, even more stupid if you do this on a public forum.
1 + 1 = 2

Pagina 1 van 1
  • Je kunt geen nieuwe topic starten
  • Dit topic is gesloten

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers